سلمانیم., و مجلی زادها. “معرّفی شکارنامة ایلخانی”. جستارهای نوین ادبی, ج 48, ش 4, نوامبر 2016, صص 125-41, doi:10.22067/jls.v48i3.54696.