وافی ثانیم., یاحقیم. ج., و شریف افخ. “تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی”. جستارهای نوین ادبی, ج 49, ش 1, فوریه 2017, صص 79-106, doi:10.22067/jls.v49i1.54912.