آیدنلوس. “درختی که تلخ آمد او را سرشت... (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی)”. جستارهای نوین ادبی, ج 49, ش 2, فوریه 2017, صص 107-29, doi:10.22067/jls.v49i2.56912.