نجفیآ., پهلوان نژادم., و شریفیش. “رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی”. جستارهای نوین ادبی, ج 49, ش 1, فوریه 2017, صص 21-46, doi:10.22067/jls.v49i1.57518.