رحمان زادهس., و مدرّسیف. “اسطورة آفرینش در آیین ایزدی”. جستارهای نوین ادبی, ج 49, ش 2, فوریه 2017, صص 1-20, doi:10.22067/jls.v49i2.58640.