ذوالفقاریح. “انواع بومی سرودهای خراسان”. جستارهای نوین ادبی, ج 49, ش 3, فوریه 2017, صص 127-54, doi:10.22067/jls.v49i3.59046.