استوار نامقیس. م., زرقانیس. م., و قربان صباغم. “تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام”. جستارهای نوین ادبی, ج 49, ش 1, فوریه 2017, صص 47-77, doi:10.22067/jls.v49i1.59697.