محمودپورل. “سعدی منسوب به کیست، «سعد بن ابی بکر» یا «سعد بن زنگی»؟”. جستارهای نوین ادبی, ج 50, ش 1, دسامبر 2018, صص 155-76, doi:10.22067/jls.v50i1.60018.