دهرامیم. “منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)”. جستارهای نوین ادبی, ج 49, ش 4, اکتبر 2017, صص 1-22, doi:10.22067/jls.v49i4.60740.