مجردم. “تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس دمیة القصر باخرزی”. جستارهای نوین ادبی, ج 49, ش 3, ژوئن 2017, صص 155-69, doi:10.22067/jls.v49i3.61346.