عبادی جمیلس., رضایی دشت ارژنهم., و قلعه خانیگ. “بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی¬استروس”. جستارهای نوین ادبی, ج 49, ش 4, اکتبر 2017, صص 67-92, doi:10.22067/jls.v49i4.61660.