سعیدیم. “تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران)”. جستارهای نوین ادبی, ج 50, ش 1, دسامبر 2018, صص 105-29, doi:10.22067/jls.v50i1.62268.