باقریز., داودآبادیم. ع., و یعقوبیع. س. “بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی, ج 50, ش 4, فوریه 2019, صص 26-1, doi:10.22067/jls.v50i4.62410.