غلامپور آهنگر کلاییل., طاووسیم., و اوجاق علیزادهش. “تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار”. جستارهای نوین ادبی, ج 49, ش 3, آگوست 2017, صص 45-71, doi:10.22067/jls.v49i3.62514.