بیگ‌زادهخ., و زندی طلبا. “تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل”. جستارهای نوین ادبی, ج 50, ش 1, دسامبر 2018, صص 55-76, doi:10.22067/jls.v50i1.63228.