عظیمی یانچشمها., و میرباقری فردع. ا. “بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین”. جستارهای نوین ادبی, ج 50, ش 1, آوریل 2018, صص 1-22, doi:10.22067/jls.v50i1.63583.