سزاوارع., پورخالقی چترودیم. د., جلالیم., و استاجیا. “شيوة طنزپردازي فرهاد حسن زاده بر مبناي نظرية ايوان فوناژي”. جستارهای نوین ادبی, ج 50, ش 4, فوریه 2019, صص 134-13, doi:10.22067/jls.v0i0.64356.