محمودی لاهیجانیس. ع. “مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری”. جستارهای نوین ادبی, ج 50, ش 4, فوریه 2019, صص 112-79, doi:10.22067/jls.v50i4.67788.