عزیزی فرا. “جستاری در آنیمای دایه در داستان های عامیانۀ فارسی (با تأکید بر سمک‌عیّار، ابومسلمنامه و حسین‌کرد)”. جستارهای نوین ادبی, ج 51, ش 1, آوریل 2019, صص 206-85, doi:10.22067/jls.v0i0.68695.