نیک فرم., بامشکیس., و مهدویم. “اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور”. جستارهای نوین ادبی, ج 50, ش 2, دسامبر 2018, صص 75-98, doi:10.22067/jls.v50i2.68869.