جعفرپورم. “وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی”. جستارهای نوین ادبی, ج 50, ش 3, فوریه 2019, صص 32-1, doi:10.22067/jls.v50i3.69377.