گیلانین. ا., و خزاعین. “بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی”. جستارهای نوین ادبی, ج 50, ش 2, دسامبر 2018, صص 99-123, doi:10.22067/jls.v50i2.70415.