فولادیع. “مسئله‌ای به نام شاطر عبّاس صبوحی”. جستارهای نوین ادبی, ج 50, ش 3, فوریه 2019, صص 50-33, doi:10.22067/jls.v50i3.70746.