نحویا. “دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند)”. جستارهای نوین ادبی, ج 51, ش 1, می 2019, صص 270-59, doi:10.22067/jls.v51i1.80531.