شفیعی کدکنیم. “عیّاری و شاطری، در سندی بسیار کُهَن”. جستارهای نوین ادبی, ج 51, ش 1, می 2019, صص 16-1, doi:10.22067/jls.v51i1.80533.