قائمیف. “فرّخی یا مختاری؟... تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سرایندة اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم)”. جستارهای نوین ادبی, ج 51, ش 1, ژوئن 2019, صص 236-07, doi:10.22067/jls.v51i1.80799.