اکبری مفاخر ا. م. “این «جامه» که می بری”. جستارهای نوین ادبی, ج 43, ش 2, می 2011, صص 1-18, doi:10.22067/jls.v43i2.8393.