فتوحی رود معجنیف. ر. م., و تائبیت. “بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن”. جستارهای نوین ادبی, ج 43, ش 2, می 2011, صص 45-72, doi:10.22067/jls.v43i2.8395.