مظفری م. “«پیر مـغان» از نگاهی دیگر”. جستارهای نوین ادبی, ج 43, ش 2, می 2011, صص 97-109, doi:10.22067/jls.v43i2.8397.