قوام ق., و سنچولیس. “مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد”. جستارهای نوین ادبی, ج 43, ش 2, می 2011, صص 111-28, doi:10.22067/jls.v43i2.8398.