کهدویی ک., صادقیان ص., و دهقاند. “بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی”. جستارهای نوین ادبی, ج 43, ش 1, می 2011, صص 51-79, doi:10.22067/jls.v43i1.8407.