مشتاق مهر م. م., و صادقی شهپر ص. ش. “ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان”. جستارهای نوین ادبی, ج 43, ش 1, می 2011, صص 81-108, doi:10.22067/jls.v43i1.8408.