چرمگی عمرانی چ. ع. “باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم”. جستارهای نوین ادبی, ج 43, ش 1, می 2011, صص 135-46, doi:10.22067/jls.v43i1.8410.