کجوریه., و رضوانیانق. “بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران”. جستارهای نوین ادبی, ج 53, ش 1, سپتامبر 2020, صص 82-63, doi:10.22067/jls.v53i1.85944.