بختیاریرحمن. “متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی)”. جستارهای نوین ادبی 43, no. 4 (اکتبر 24, 2011): 27-42. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/10184.