یاحقّیمحمّد جعفر, فاطمیسیّد حسین, پورخالقی چترودیمه دخت, و شیبانی فررقیه. “ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 44, no. 2 (1): 1-32. دسترسی ژوئن 3, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/12620.