قائمیفرزاد. “داستان‌های شاهنامة فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائة طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی)”. جستارهای نوین ادبی 44, no. 2 (1): 33-55. دسترسی می 29, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/12621.