صادقیمریم, و قربانی پورزهرا. “بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387”. جستارهای نوین ادبی 44, no. 2 (1): 57-80. دسترسی می 29, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/12622.