حسین پناهیفردین. “بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان”. جستارهای نوین ادبی 44, no. 2 (1): 99-122. دسترسی ژوئن 4, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/12625.