مستعلی پارساغلامرضا, اله دادی دستجردیزهره, و دولت آبادیمرتضی. “فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن”. جستارهای نوین ادبی 44, no. 2 (1): 157-173. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/12628.