صفرزادهصفرزاده. “پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی”. جستارهای نوین ادبی 40, no. 4 (جولای 6, 2008): 69-90. دسترسی جولای 3, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/13171.