جبریسوسن. “حماسه نو در شعر شاملو”. جستارهای نوین ادبی 45, no. 1 (1): 121-142. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/13459.