درپرمریم. “قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 2 (اکتبر 29, 2013): 73-92. دسترسی می 28, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/14558.