جعفرپورمیلاد, و علوی مقدممهیار. “بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار”. جستارهای نوین ادبی 44, no. 4 (1): 51-84. دسترسی ژوئن 3, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/14572.