آهنچیانمحمدرضا, و عبدلیافسانه. “وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی”. جستارهای نوین ادبی 44, no. 4 (1): 157-182. دسترسی می 28, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/14578.