غفوریرضا. “روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 2 (اکتبر 29, 2013): 51-72. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/15042.