درینجمه. “شعر سنایی در لغت نامة دهخدا”. جستارهای نوین ادبی 45, no. 3 (می 4, 2013): 57-79. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/15925.