حسن آبادیمحمود. “معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ)”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 2 (اکتبر 29, 2013): 145-168. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/18501.