فاتحیاقدس, خوشحال دستجردیطاهره, و ابوالقاسمیمحسن. “مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی”. جستارهای نوین ادبی 45, no. 2 (ژانویه 23, 2013): 25-59. دسترسی می 30, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/18911.