جهان‌پورفاطمه, و حق‌پرستلیلا. “بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک”. جستارهای نوین ادبی 45, no. 2 (ژانویه 23, 2013): 61-83. دسترسی می 26, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/18913.